Ustanovni zbor na podlagi 8. člena Zakona o društvih dne 5.9.2006 v prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana sprejme

PRAVILA DRUŠTVA MEDIATORJEV SLOVENIJE

1. člen

Uvodne določbe

Pravila društva urejajo: ime društva, sedež, zastopanje, namen, cilje društva, pridobitne dejavnosti, članstvo, članarino, pravice in dolžnosti članov društva, upravljanje, financiranje, nadzor nad financiranjem, način prenehanja društva, razpolaganje s premoženjem društva, način sprejemanja sprememb pravil društva ter način zagotavljanja javnosti dela društva.

2. člen

Ime društva je: Društvo mediatorjev Slovenije.

Kratica je DMS.

Sedež društva je: v Ljubljani, naslov društva pa določi upravni odbor s sklepom.

Ime društva v angleškem jeziku je: Slovenian Association of Mediators.

Društvo je registrirano pri pristojni Upravni enoti v Ljubljani.

DMS je pravna oseba civilnega prava.

3. člen

DMS ima svoj pečat, ki je v obliki trikotnika z vpisanim besedilom: Društvo mediatorjev Slovenije.

4. člen

DMS ima predsednika društva ter podpredsednika. Društvo zastopa predsednik. V njegovi odsotnosti ali kadar ga za posamezne primere posebej pooblasti predsednik, zastopa društvo podpredsednik

5. člen

DMS je ustanovljeno z namenom razširjanja, razvijanja, izvajanja in promocije mediacij in drugih načinov alternativnega reševanja sporov v Sloveniji in v tujini ter z namenom skrbeti za interese članov društva v okviru nalog društva.

Mediacije se lahko izvajajo v različnih sporih kot so na primer: civilni spori, družinski spori, osebni spori, spori v nepravdnih zadevah, spori med povzročiteljem škode in žrtvijo, potrošniški spori, upravni spori, delovni spori in spori med pripadniki različnih, kultur, ver, ras, držav ali narodov in drugi primeri nesoglasij.

6. člen

Nepridobitne naloge društva so:

 • medsebojna izmenjava izkušenj in znanja članov društva,
 • organiziranje javnih tribun o alternativnem načinu reševanja sporov,
 • ustanavljanje in sodelovanje z domačimi in tujimi institucijami in društvi, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi oziroma imajo podobne cilje,
 • širiti idejo o alternativnem reševanju sporov v Sloveniji in v tujini,
 • dajanje sugestij in predlogov zakonodajalcu pri sprejemanju predpisov in izvajanju predpisov na področju alternativnega načina reševanja sporov,
 • sprejem in uveljavljanje etičnega kodeksa mediatorjev,
 • sodelovanje z mednarodnimi društvi in združenji mediatorjev.

Pridobitne dejavnosti društva so:

 • izobraževanje in organiziranje izobraževanja članov društva in zainteresiranih oseb za mediacijo, za predavatelje (trenerje) in za druge oblike alternativnega reševanja sporov,
 • organiziranje posvetov, seminarjev in študijskih potovanj v Sloveniji in v tujini v zvezi z mediacijo in z njo povezanimi znanji,
 • izdajanje knjig, brošur, biltenov s področij, povezanih z alternativnim načinom reševanja sporov,
 • organiziranje in izvajanje vseh oblik alternativnega načina reševanja sporov,
 • organiziranje mediacije in določitev mediatorjev v posameznem primeru.

Pridobitne dejavnosti se izvajajo v skladu z Zakom o društvih in drugimi predpisi.

7. člen

DMS se lahko prostovoljno združuje v mednarodna združenja s podobnim namenom in cilji.

8. člen

Delo DMS je javno.

Javnost dela se zagotavlja z dostavljanjem gradiv ali z omogočanjem vpogleda v gradiva za razpravo članom upravnega odbora in drugim zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam, kakor tudi z obveščanjem v sredstvih javnega obveščanja, razen če je to v nasprotju z varstvom osebnih podatkov in z načelom zaupnosti mediacijskega postopka.

Za javnost dela DMS skrbi tudi z izdajanjem biltena, brošure ali na drugi način, ki ga določi upravni odbor.

9. člen

Članstvo

Člani društva lahko postanejo poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo potrdilo o opravljenem, s strani upravnega odbora DMS priznanimnajmanj 40-urnim programom izobraževanja za mediatorja.

Član DMS lahko postane tudi oseba, ki nima tega potrdila, pa upravni odbor društva oceni, da ima znanje in izkušnje, ki so potrebne za mediatorja in o tem odloči s posebnim sklepom.

Član društva postane fizična oseba po sprejetem sklepu upravnega odbora ter po podpisu pristopne izjave in plačila članarine.

DMS ima redne, častne člane in simpatizerje.

10. člen

Seznam rednih članov, častnih članov in simpatizerjev DMS vodi sekretar društva.

Na zboru DMS lahko glasujejo le redni člani.

11. člen

Častni član društva postane oseba, ki je z delom in sodelovanjem na področju alternativnega načina reševanja sporov pripomogla k ciljem društva.

Sklep o razglasitvi častnega člana društva sprejme upravni odbor.

Simpatizer je oseba, ki podpira društvo, ni pa član DMS.

DMS pa mu zato po sklepu upravnega odbora lahko nudi določene ugodnosti (npr. popust pri izobraževanju…).

Sklep o razglasitvi osebo za simpatizerja društva sprejme upravni odbor.

12. člen

Pravice člana DMS so:

 • da voli in je izvoljen v organe društva,
 • da sodeluje pri aktivnostih DMS,
 • da s svojimi predlogi sooblikuje program dela društva in izvajanje nalog društva,
 • da je obveščen o delu DMS, delu njegovih organov in finančnem poslovanju društva,
 • da izstopi iz DMS.

13. člen

Dolžnosti članov DMS so:

 • sodelovanje pri aktivnostih društva na podlagi določb teh pravil in namena društva,
 • da varuje ugled društva, širi ideje DMS, varuje premoženje društva,
 • da redno plačuje članarino
 • da spoštuje ta pravila in etični kodeks mediatorjev.

14. člen

Članstva v DMS preneha:

 • s pisno izjavo o izstopu iz društva,
 • z brisanjem s seznama na podlagi sklepa upravnega odbora zaradi ravnanja v nasprotju s pravili DMS ali v nasprotju z etičnim kodeksom mediatorjev, zaradi ravnanja, ki pomeni škodovanje ugledu DMS ali zaradi neplačevanja članarine več kot eno leto.

15. člen

Sklep o višini letne članarine in načinu plačila sprejme upravni odbor društva.

16. člen

Organi DMS so:

 • zbor društva
 • upravni odbor
 • predsednik društva
 • podpredsednik
 • nadzorni odbor
 • etična komisija
 • sekretar društva
 • blagajnik

17. člen

 • Zbor društva je najvišji organ upravljanja društva in ga sestavljajo vsi člani DMS.
 • Zbor je lahko redni ali izredni. Redni zbor zaseda enkrat letno.
 • Zbor skliče predsednik DMS, po potrebi pa lahko skliče zbor upravni odbor, nadzorni odbor ali 1/3 vseh članov DMS.
 • Zbor je sklepčen, če se ga ob uri, za katero je sklican, udeleži najmanj polovica članov, po polurni preložitvi pa vsaj petina članov.
 • Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
 • Zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem, lahko pa se odloči tudi za tajno glasovanje.

18. člen

Naloge zbora so:

 • določanje smernice dela DMS
 • sprejema pravila DMS, spremembe in dopolnitve
 • sprejema etični kodeks mediatorjev,
 • voli in razrešuje: člane upravnega odbora, predsednika in podpredsednika DMS ter člane nadzornega odbora in etične komisije,
 • potrjuje finančni načrt,
 • sprejema letno poročilo in oceno o finančnem poslovanju društva na podlagi opravljenega letnega nadzora nadzornega odbora ter zaključni račun in poročila o delu organov društva
 • odloča o prenehanju dela DMS.

DMS vodi finančno in materialno poslovanje po pravilniku, ki je usklajen z Zakonom o društvih in z računovodskimi standardi za društva. Pravilnik sprejme občni zbor v roku treh mesece po registraciji društva.

19. člen

Zbor lahko na predlog nadzornega odbora ali 1/3 članov upravnega odbora predčasno razreši predsednika ali podpredsednika DMS, če ne opravljata svojih dolžnosti v skladu z določbami teh pravil ali, če prekoračita svoje pravice.

20. člen

Upravni odbor

 • Upravni odbor je odgovoren zboru DMS.
 • Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in izvoljeni člani.
 • Upravni odbor ima s predsednikom in podpredsednikom 7 članov, ki so izvoljeni za dobo dveh let, z možnostjo ponovne izvolitve.

Predsednik in podpredsednik sta po položaju člana upravnega odbora.

Upravni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov, če je na sestanku upravnega odbora prisotna več kot polovica članov odbora. V primeru neodločenega glasovanja odloča glas predsednika.

21. člen

Upravni odbor ima pristojnosti:

 • odloča o programu dela DMS
 • odloča o porabi sredstev DMS
 • odloča o pridobivanju premoženja DMS ali o odsvajanju tega premoženja
 • odloča o sprejemanju v članstvo ali o prenehanju članstva
 • odloča o višini članarine, o roku ter načinu plačila članarine
 • odloča o naslovu društva ali o spremembi naslova
 • pripravi poročilo o finančnem poslovanju in poročilo o delu društva
 • imenuje sekretarja
 • imenuje blagajnika
 • določa ceno za posamezna izobraževanja
 • odloča o združevanju DMS v druga združenja in organizacije
 • razpisuje volitve za organe društva
 • popravi pravila društva v skladu z navodilom upravnega organa
 • določa mediacijsko tarifo.

22. člen

Nadzorni odbor

 • Nadzorni odbor je kolektivni organ DMS, ki zagotavlja pravilen in zakonit način dela DMS.
 • Sestavljen je iz treh članov, ki jih izvoli zbor za dobo dveh let.
 • Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.
 • Nadzorni odbor odloča z večino glasov.
 • Nadzorni odbor nadzira: uporabo teh pravil in drugih aktov, izvrševanje pravic in obveznosti organov DMS, materialno in finančno poslovanje in pravilnost uporabe teh sredstev, zakonitost drugih aktov in sprejema druge sklepe iz svoje pristojnosti.
 • Nadzorni odbor tudi opravi letni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem DMS ter poda oceno, ali so bili presežki prihodkov porabljeni za dosego nepridobitnih dejavnosti društva.

23. člen

Predsednik DMS

Predsednika izvolijo člani zbora za dobo dveh let.
Naloge predsednika DMS so:

 • sklicuje zbor DMS in seje upravnega odbora ter pripravi dnevni red
 • podpisuje akte zbora in upravnega odbora
 • skrbi za izvajanje sklepov zbora in upravnega odbora
 • sodeluje z drugimi pravnimi osebami in državnimi organi v zvezi s cilji in namenom DMS
 • opravlja druge obveznosti po teh pravilih in v zvezi s sklepi zbora
 • zastopa DMS.

Predsednik je odgovoren zboru društva.
Predsednik ne more biti izvoljen več kot dvakrat zaporedoma.

24. člen

Podpredsednik

Določilo 23. člena teh pravil se v skladu s 4. členom uporabljajo tudi glede podpredsednika.

25. člen

Etična komisija
Sestavljena je iz štirih članov, ki jih izvoli zbor za dobo dveh let.

 • Etična komisija skrbi za uveljavljanje etičnega kodeksa mediatorjev.
 • Člani etične komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
 • Etična komisija odloča z večino glasov. V primeru neodločenega glasovanja odloča glas predsednika.

Naloge etične komisije so zlasti:

 • pripravlja predlog etičnega kodeksa in njegovih sprememb
 • daje mnenje upravnemu odboru o kršitvah etičnega kodeksa.

26. člen

Sekretar društva
Sekretar društva izvršuje odločitve organov društva.
Sekretarja društva izvoli upravni odbor za dobo dveh let.

27. člen

Blagajnik društva

 • Blagajnika izvoli upravni odbor za dobo dveh let.
 • Blagajnik izvršuje odločitve organov društva in skrbi za materialno in finančno poslovanje društva.
 • Naloge za izplačilo v mejah finančnega načrta izdaja predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

28. člen

Premoženje DMS lahko sestavljajo:

 • denarna sredstva
 • premičnine
 • nepremičnine
 • druge premoženjske pravice.

29. člen

DMS lahko pridobiva premoženje:

 • iz članarin
 • iz nadomestil za organiziranje različnih oblik strokovnega izobraževanja in seminarjev
 • iz nadomestil stroškov za organiziranje alternativnega načina reševanja sporov
 • iz prodaje učbenikov, knjig in drugih strokovnih materialov
 • iz prispevkov donatorjev, iz daril, volil
 • iz proračuna
 • iz drugih virov v skladu z Zakonom o društvih.

30. člen

DMS odgovarja za prevzete obveznosti s svojim premoženjem, predsednik DMS pa v skladu z Zakonom o društvih.

31. člen

DMS preneha na način, kot ga določa zakon.
V primeru prenehanja društva se premoženje društva prenese na drugo društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji.

32. člen

Pravila DMS sprejme zbor z večino glasov vseh članov zbora in pričnejo veljati z dnem sprejetja.